2009-09-02

Te-adorãm în fericire

Te-adorãm în fericire,
Domn al gloriei ceresti
Ce cu raza-Þi de iubire
Inimile le-ncãlzeºti.

O, alungã orice urmã
De-ntuneric ºi pãcat
ªi ne lumineazã viaþa
Cu al Tãu Duh Sfânt, curat.

Orice lucru mic sau mare
Ce de Tine-a fost creat
Îþi vesteºte-nþelepciunea
ªi puterea ne-ncetat.

Munþi ºi mare, deal ºi vale,
Floarea în splendoarea sa,
Tot ce-n lume ne-nconjoarã
Oglindeºte slava Ta.

Dãtãtor de fericire
Eºti Tu, Doamne, tuturor,
Râu de viaþã ºi iubire
Curge din al Tãu izvor.

Tu eºti Tatã, Hristos frate,
Toþi în Tine ne iubim;
A ierta ne-nvaþã, Doamne,
ªi ca fraþi noi sã trãim.