2009-02-15

Zac POONEN – Secretul trairii unei vieti evlavioase

Sub vechiul legământ oamenii erau îndemnați să mediteze la ”Legea Domnului” (Psalmul 1:2), dar sub noul legământ, suntem îndemnați să medităm la ”Slava Domnului” (2Corinteni 3:18). Dacă privim doar la cuvintele din Cuvântul lui Dumnezeu, vom deveni farisei, și vom construi o biserică de farisei, dar dacă privim la slava vieții lui Isus, așa cum o vedem în Cuvânt, vom fi transformați, crescând treptat în asemanarea chipului Său.

Secretul trăirii unei vieți evlavioase (ne spune Duhul Sfânt în 1Timotei 3:16), stă în a vedea exemplul lui Isus, care a trăit pe pământ cu toate limitările trupului, și fără a avea mai multe resurse decât avem noi – puterea Duhului Sfânt, și care totuși a trăit în curăție perfectă în duhul Lui. Dacă El a putut să trăiască așa, la fel putem și noi. ”Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.! (1Ioan 2:6). Nu mai putem da vina pe fire pentru păcatele noastre. Pentru că a fost Unul care a umblat pe acest pământ în trup și care nu a păcătuit. El a fost biruitor prin puterea harului lui Dumnezeu – și tot așa putem și noi. Măsura în care noi înșine îl urmăm pe Isus în o viață de biruitori va determina măsura în care îi putem conduce și pe frații noștri în credințăsă trăiască după cum a trăit Isus.

Chiar după ce vorbește despre secretul unei vieți evlavioase (în 1Timotei 3:16), Duhul Sfânt ne avertizează cu privire la duhurile înșelătoare care vor veni în zilele din urmă căutând să întoarcă pe credincioși de la această cale a evlaviei, la o cale falsă spre sfințenie. ”Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor” (1Timotei 4:1). Primul semn al acelor duhuri înșelătoare este faptul că ”nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup” (2Ioan 7). Ei nu recunosc că Isus a biruit tot păcatul când era în trup. Ascultând de aceste duhuri înșelătoare, credincioșii ajung în final să creadă ”învăţăturile dracilor”. Ne sunt menționate aici două exemple ale doctrinelor dracilor: oprirea căsătoriei și interzicerea mâncării unor anumite feluri de mâncare. Celibatul și postul au fost întotdeauna privite în religiile păgâne ca și metode de a ajunge sfânt, dar aceste doctrine demonice își fac loc și în creștinismul din zielel din urmă. Vedem cum se împlinesc aceste lucruri în zilele noastre. Și azi sunt grupuri creștine care învață că putem ajunge mai sfinți dacă rămânem necăsătoriți, sau dacă postim în mod regulat. Sunt aceste doctrinele dracilor? Da. Pentru că ele ne îndepărtează atenția de la secretul evlaviei la ascetism. În loc să îl urmăm pe Isus prin puterea Duhului Sfânt, căutăm să fim evlavioși prin disciplină proprie. Nu este nimic rău în a rămâne necăsătorit sau în a posti, dar când acestea sunt promovate ca secretul vieții evlavioase, eroarea este gravă. De fapt, orice doctrină care îi îndepărtează pe oameni de la ”taina evlaviei. ”Cel ce a fost arătat în trup”(sau: Dumnezeu manifestându-se în trup – traducere din engleză) ” (1Timotei 3:16), este doctrina unui demon. Sfințenia adevărată nu se obține prin yoga sau meditație sau prin disciplinarea vieții, ci prin puterea Duhului Sfânt.

În Coloseni 2:20-23, Pavel ne spune că practicile ascetismului pot acea o valoare externă, dar nu ne vor conduce la a lăsa natura Divină să prindă viață și să se manifeste trupurile noastre.Doar Duhul Sfânt poate produce aceasta . În biserică, trebuie să eliberăm oamenii de ascetism religios. Alfel, proclamăm o versiune creștinizată de yoga. Diavolul caută întotdeauna să conducă pe cei credincioși, fie în extrema materialismului, sau în extrema opusă, ascetismul. Materialismul nu este așa de pericolos, pentru că este în mod clar lumesc și pentru un credincios carnal, dar ascetismul este mai periculor, pentru că se prezintă ca o cale spre evlavie. Ambele sunt piscuri care sunt opuse unul altuia, dar ambele duc la fund. Iubitorii nereligioși de bani, și fariseii cu o viață disciplinată se îndeaptă amândoi spre iad. Ca și slujitori ai lui Dumnezeu, trebuie să nu uităm aceasta.

Tradus în limba română de Joldeş Mihai cu acordul fratelui Zac Poonen.

În continuare, textul original în limba engleză.

The message was translated from www.cfcindia.com

Under the old covenant, people were exhorted to meditate on “the LAW of the Lord” (Psa.1:2). But under the new covenant, we are exhorted to meditate on “the GLORY of the Lord” (2 Cor. 3:18). If we look only at the letter of God’s Word, we will become Pharisees, and we will build a church of Pharisees. But if we look at the glory of the life of Jesus, as we see it in the Word, we will be transformed increasingly into His likeness.

The secret of living a godly life (the Holy Spirit tells us in 1 Timothy 3:16), lies in seeing the example of Jesus, Who lived on earth with all the limitations of the flesh, and Who had no more resources than we can have – the power of the Holy Spirit, and Who yet lived in perfect purity in His spirit. If He could live like that, so can we. “The one who says he abides in Him, ought himself to walk in the same manner as He walked.” (1 Jn.2:6).We cannot blame the flesh any more for our sinning. For there was One Who walked this earth in the flesh and Who did not sin. He overcame through the power of God’s grace – and so can we. The measure in which we ourselves follow Jesus in an overcoming life will determine the measure in which we can lead our fellow- believers also to walk as Jesus walked.

Immediately after speaking about the secret of godliness (in 1 Timothy 3:16), the Holy Spirit warns us about deceiving spirits who will come in the last days seeking to turn believers away from this way of godliness to a counterfeit way of becoming holy. “The Spirit explicitly says that in the latter times, some will fall away from this faith, paying attention to deceitful spirits” (1 Tim.4:1). The primary mark of all deceiving spirits is that they “do not acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh” (2 Jn.7). They will not acknowledge that Jesus overcame all sin in the flesh. Through listening to such deceiving spirits, believers will finally be led to believe “doctrines of demons” ( 1Tim.4:2). Two examples of doctrines of demons are mentioned there : forbidding marriage and forbidding the eating of certain foods. Celibacy and fasting have always been regarded among heathen religions as ways to become holy. But these demonic doctrines will find their way even into Christianity in the last days. We see that being fulfilled in our day. There are Christian groups today that teach that we can become more holy if we remain unmarried or if we fast regularly. Are these doctrines of demons? Yes. Because they turn our attention away from the secret of godliness to asceticism. Instead of following Jesus in the power of the Holy Spirit, we then begin to seek after godliness through monastic self-discipline. There is nothing wrong with remaining unmarried or with fasting. But when these are promoted as the secret of godliness, then the error is serious. In fact any doctrine that leads people away from “Christ manifest in the flesh as the secret of godliness” – is a doctrine of a demon. True holiness is attained, not by yoga or meditation or self-discipline, but by the power of the Holy Spirit.

In Colossians 2:20-23, Paul says that ascetic practices may have some external value, but they will not lead us to the Divine nature being manifest in our flesh. Only the Holy Spirit can produce that. In the church, we must set people free from religious asceticism. Otherwise we will be proclaiming only a Christianized version of yoga. The Devil is forever seeking to lead believers either to the one extreme of materialism, or to the opposite extreme of asceticism. Materialism is not so dangerous, because it is obviously worldly even to a carnal believer. But asceticism is more dangerous, because it appears to be leading to godliness. Both these are cliffs that stand opposite to each other. But both lead to the bottom. Irreligious lovers of money and religious, self-disciplined Pharisees are both headed for hell. And as servants of God we must not forget that.