2008-01-16

Constantin JOLDES – Duhul Sfant in viata Domnului ISUS

Duhul Sfânt în viaţa Domnului ISUS
Prezenţa reală a Duhului Sfânt, este descrisă în Sfânta Scriptură, ca o manifestare specială care acţionează asupra Creaţiei, încă din Genesa 1.2. Apoi, Duhul Sfânt este prezent la momentul cheie al facerii omului. Omul creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, a primit duh de viaţă. Viaţa este astfel legată de manifestarea lucrării Duhului Sfânt, lăsând în om amprenta unui duh de viaţă. Duhul omului urma să fie elementul de legătură şi de continuitate a prezenţei divine în om, asigurând un mediu spiritual adecvat şi o legătura structurală. Numai în structura Duh – duh, se poate comunica şi asigura un mediu al comunicării. Acest duhul al omului, îl făcea deosebit de tot ce era în creaţie, asigurând elementele necesare relaţiei lui cu Dumnezeu. Acest Duh – duh era ceva real, se manifesta în om atingând înţelegerea, gândirea şi influenţând deciziile sau acţiunile sale. Trupul omului putea acţiona în armonie cu duhul său, fără contradicţie între ele. Dar, din ziua păcatului, duhul omului nu s-a mai manifestat în unitate cu trupul omului. Pentru un moment, instinctele omului au primat şi dominat duhul omului, rupând armonia care a existat. De atunci, trupul omului poate dori lucruri potrivnice duhul său, fără a se putea împotrivi consecvent dorinţelor rele şi păcătoase. Legea aceasta a contradicţiei trup – duh, a devenit o lege a vieţii omului, iar odată cu aceasta s-a rupt şi relaţia continuă dintre Duh – duh, om şi Duh, dintre om şi Dumnezeu. Comuniunea permanentă a Duhului şi întâlnirea cu Creatorul a fost estompată de vinovăţia păcatului. Omul a început să dorească şi să construiască o separare de Dumnezeu. Aşteptarea cu bucurie a prezenţei Creatorului şi permanenţa comuniunii perceptibilă în duh şi trup, s-a transformat în ceva sporadic şi ocazional. Dar şi aceste reîntâlniri sunt la iniţiativa Tatălui. Omul care a crezut că se poate separa de Dumnezeu, acum se ascunde de El. Creatorul îl strigă şi-l provocă la introspecţie. Ce-ai făcut? Ce explicaţii dai la ce s-a întâmplat? Ai obţinut ce aşteptai? De ce ţi-e teamă? De ce te ascunzi? Te protejează cunoaşterea pe care ai obţinut-o?
Cercetarea Duhului a răvăşit duhul omului, aşteptând un răspuns la problema esenţială a vieţii sale: relaţia cu Dumnezeu. De atunci, aceiaşi cercetare este prezentă la oamenii din VT, manifestată prin prezenţe ocazionale şi speciale a Duhului Sfânt. Întâlnim astfel oameni plini de Duhul Sfânt şi într-o astfel de stare îndeplineau misiuni sau slujiri speciale. În general proorocii din VT vorbeau şi acţionau în plinătatea Duhului Sfânt.
Proorocul Isaia a prevestit însă o ungere specială a Duhului Sfânt peste MESIA şi misiunea Sa. Proorocia s-a împlinit şi Duhul lui Dumnezeu S-a manifestat cu toată puterea, în viaţa Domnului ISUS. De la vestea naşterii Sale până la înviere, putem vedea o relaţie specială cu Tatăl, în plinătatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt L-a umplut la botez în timp ce Tatăl L-a declarat Fiul Meu preaiubit. Plin de Duhul Sfânt, Domnul ISUS a biruit ispita, a învăţat oamenii, a propovăduit Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, a dat poruncile Sale apostolilor, a vindecat bolnavi, a eliberat de posedări demonice, a făcut semne şi minuni. În final, în prezenţa Tatălui şi a Duhului, a depus jertfa de la Golgota şi a înviat din morţi.
Încă din timpul vieţii Sale a promis botezul cu Duhul Sfânt ca o condiţie de nelipsit pentru viaţa ucenicilor Săi. Botezul promis este realizat ca o umplere specială cu Duhul Sfânt în ziua Rusaliilor. De atunci, umplerea şi reumplerea cu Duhul Sfânt este mereu prezentă în NT în viaţa ucenicilor şi a bisericilor întemeiate. Această umplere cu Duhul Sfânt, a fost puterea care a transformat vieţile lor, le-a dat putere de mărturisire şi dovedire că ISUS este Hristosul. Prin Duhul Sfânt au înţeles şi predicat Evanghelia cu mare îndrăzneală şi au fost călăuziţi de Dumnezeu. Ei făceau semne şi minuni, însoţiţi în lucrare de darurile Duhului Sfânt. Tot ceea ce era ocazional în VT, era acum manifestat în plus şi pe scară largă, la nivel de grup, de biserică, conform profeţiilor din VT.
Impresionaţi de prezenţa Duhului Sfânt Viaţa Domnului ISUS şi de efectele aceste umpleri, prezentăm mai jos câteva aspecte, preferând a lăsa mai mult Scriptura să vorbească.
· Domnul ISUS este Unsul lui Dumnezeu despre care au proorocit proorocii în Vechiul Testament (VT).
Notă !
Ungerea este înţeleasă în Biblie ca o consacrare, dedicare, confirmare, autorizare sau investire pentru o slujbă specială.
o „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângîi pe toţi cei întristaţi. Isaia 61:1-2
o Să ştii, deci, şi să înţelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strîmtorare. Daniel 9:25
· Domnul ISUS a fost întrupat prin Duhul Sfânt
o Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Matei 1:18
o Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântulcare Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Luca 1:35
· Este Unsul care a venit în NT; El este Mesia sau Hristos (în limba greacă)
o Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” Luca 4:18-19
o … Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. Fapte 10:38
o El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tălmăcit înseamnă Hristos). Ioan 1:41
o Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult, şi făcea de ruşine pe Iudeii, care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. Fapte 9:22, vezi şi Fapte 17.2-3, Fapte 18.5, 28
· Confirmat ca Fiul lui Dumnezeu de Tatăl, prin Duhul Sfânt
o După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” Luca 3:21-22
· A biruit ispita prin Duhul Sfânt
o Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, şi a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. Luca 4:1-2
· A învăţat, a vindecat, a făcut semne, minuni şi lucrări prin puterea Duhului Sfânt
o Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul deprimprejur. El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi. Luca 4:14-15
o … Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. Fapte 10:38
· A scos demoni prin Duhul Sfânt
o Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. Matei 12:28
· A dat poruncile Sale prin Duhul Sfânt
o Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese. Fapte 1:1-2
· A promis Duhul Sfânt ca dar al Tatălui
o Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. Ioan 15:26
o Deci, dacă voi, care Sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13
o Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” Luca 24:49
· A promis botezul cu Duhul Sfânt
o Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu Sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Matei 3:11
o Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” Fapte 1:5
· S-a bucurat în Duhul Sfânt
o În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.” Luca 10:21
· A cunoscut anticipat stări şi evenimente, vorbind şi proorocind despre ele
o Patimile Sale                                                   – Matei 16:21
o Căderea Ierusalimului                                      – Matei24:2
o Revenirea Sa                                                   – Luca 17:24
o Judecata viitoare                                                      – Matei 25:31
o Lepădarea lui Petru                                          – Ioan 13:38
o Prigonirea ucenicilor                                        – Ioan 15:20; 16:1
o El ştia tainele inimii omului (Samariteanca)                – Ioan 4:18-19
· A anunţat câteva din funcţiile Duhului Sfânt:
o Dar Mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26
o Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoareIoan 16:12-13
· Duhul Sfânt urma să vină în toată plinătatea după înălţarea Domnului
o Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Ioan 7:39
o Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Ioan 16:7
o Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Fapte 1:8
· Duhul Sfânt a fost cu Domnul ISUS în timpul jertfei de pe Calvar
o Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Evrei 9:14
· Domnul ISUS a înviat prin puterea Tatălui şi a Duhului Sfânt
o Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi. Galateni 1:1
o Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. Romani 8:11
· Anticipări făcute de Domnul ISUS despre manifestările Duhului Sfânt
o Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Marcu 16:17-18
o De aceea, iată, vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate. Matei 23:34
o Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru Sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Matei 7:15-16
Aşa se explică viaţa plină de armonie a Domnului ISUS, biruinţa asupra ispitei, învăţătura, semnele, minunile şi lucrările Sale, moartea şi învierea. Toate au fost trăite într-o relaţie permanentă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. În toate acestea, plinătatea Duhului Sfânt a fost starea spirituală din care s-a revărsat puterea divină. Ucenicii care L-au văzut, au declarat cu uimire: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!”. Aşa trăiesc adevăraţii fii a lui Dumnezeu din care curg râuri de apă vie şi care au o viaţă din belşug. Ei sunt plini de Duh şi trebuie să fie deoarece aceasta este porunca Domnului. fiţi plini de Duh”. Efeseni 5:18