2009-08-27

Chemati prin cântãri bucuria

Chemaþi prin cântãri bucuria
Chemaþi-o cu voi când lucraþi
Cãci Tatãl vã dã Împãrãþia
Ca-n ea voi sã vã bucuraþi.
/:Chemaþi bucuria sã vinã
Ce-ntrece comori ºi averi
Aºa-i bucuria divinã
Te umple de sfinte puteri:/
Trezeºte-te azi tu, þãrânã
ªi-n suflet ºi duh vã teziþi
ªi arfã ºi tu alãutã
Cu toate-ntr-un glas vã uniþi.
/:Cãci Tatãl gãseºte plãcerea
În fiul ce-i vesel oricând
Când greul ºi multa durere
Pe umeri le duce cântând.:/
*Cu toþi ridicaþi-vã glasul
Un cor de milioane formând
Vedeþi ce sublim fi-va ceasul
Când toþi vom fi una-n curând.
/:Amarul ºi îngrijorarea
Vor trece de parcã n-au fost
Cântarea va pune pe fugã
Întreg iadul cel furios.:/