2009-02-02

Zac POONEN – Ajutandu-i pe altii prin recunoasterea sincera a luptelor proprii

CUVÂNT PENTRU SĂPTĂMÂNA 25 Ianuarie 2009
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
http://www.cfcindia.com
————————————————————  
Tradus în limba română cu acordul fratelui Zac Poonen.
http://www.harulzalau.ro/
————————————————————

Ajutându-i pe alții prin recunoașterea sinceră a luptelor proprii
Zac Poonen

Adesea, putem să îmbărbătăm pe frații noștri în credință recunoscând sinceri în fața lor umanitatea noastră și luptele noastre.Noi suntem chemați să fim martori ai lui Hristos. Dar dacă în mărturia noastră noi le dăm oamenilor o impresie greșită a vieții noastre, suntem de fapt martori mincinoși. Marea majoritatea a credincioșilor intră în această categorie. Ei prezintă celorlalți triumfurile lor glorioase, dar nu spun nimic despre luptele și căderile lor. Ei mărturisesc despre multele rugăciuni pe care Dumnezeu le-a răspuns, dar nici nu menționează rugăciunile la care răspunsul lui Dumnezeu a fost „Nu”. Ei descriu detaliat experiențele trăite când erau pe varfurile munților, dar nu spun nici măcar un cuvânt despre multele văi lungi care sunt între vârfurile munților. Aceștia sunt martori mincinoși, pentru că dau un aspect ireal vieții creștine.Îmi aduc aminte că, fiind un tânăr creștin, străduindu-mă să trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu, auzem multe mărturii de felul acesta de la alți creștini. Nici unul nu mi-a spus, nici de la amvon și nici în conversații personale, că și ei aveau teamă, probleme nerezolvate și rugăciuni fără răspuns, sau că și pentru ei erau lucruri în Biblie care îi nedumereau. De aceea, am presupus că numai eu aveam astfel de probleme și de întrebări. Rezultatul a fost că toate mărturiile lor m-au descurajat; și deznădejdea m-a îndepărtat și mai mult de Domnul.Apoi am citit în Biblie despre momentele în care marele apostol Pavel a fost nedumerit, cum era cuprins de disperare, cum unele din rugăciunile lui nu primit răspunsul dorit, cum unii oameni bolnavi pentru care s-a rugat nu au fost vindecați, și cu și el avea frică, și era îmbărbătat în depresii de frații lui în credință. (2 Corinteni 4:8, 1:8; 12:8,9; 2 Timotei 4:20; 2 Corinteni 7:5,6). Sinceritatea lui Pavel m-a întărit și am fost încurajat să merg înainte.Pavel nu a vrut niciodată ca oamenii să aibă o impresie falsă despre el. (2 Corinteni 12:6). Astfel le-a spus în cuvinte simple că și el era un om – nu un înger. El a trăit în biruință asupra păcatului de care era conștient, dar era tot o ființă umană care putea face greșeli și în care firea pământească nu a fost eradicată.
Scopul lui Pavel era să-i ajute pe alții, nu să-i impresioneze. Prin sinceritatea cu privire la umanitatea lui, a fost un instrument de imbărbătare pentru mulți.Dorința de a impresiona pe ceilalți ne face pe mulți dintre noi să nu vrem să fim sinceri cu oamenii, recunoscându-ne luptele și fricile noastre. Aceasta arată că nu suntem cu adevărat interesați să-i ajutăm să umble mai aproape de Dumnezeu. Nu ne preocupă fatptul că sunt descurajați de standardele înalte pe care le-am pus în fața lor. Suntem destul de mulțumiți câtă vreme noi suntem cinstiți de ei.Trebuie plătit un preț dacă vrem să fim canale prin care Duhul Sfânt îi încurajază pe alții – prețul sincerității.

Tradus în limba română de Joldeş Mihai.
În continuare, textul original în limba engleză.

WORD FOR THE WEEK  25 January 2009
Christian Fellowship Church, Bangalore, India
http://www.cfcindia.com
————————————————————  
 

Helping Others Through Honest Acknowledgement of Our Struggles
 
                             Zac Poonen
 
We can encourage our fellow-believers often by an honest admission to them of our humanness and of our struggles.
 
We are called to be witnesses of Christ. But if in our testimony, we give others a false impression of our lives, then we are actually false witnesses. The vast majority of believers fall into this category. They give others a glorious account of their triumphs but never say a word about their struggles or their failures. They testify to many prayers God has answered, but mention nothing about the prayers for which God’s answer was No. They describe all their mountain-top experiences in detail, but never so much as mention a word concerning the many long valleys that lay between those mountain-tops. They are false witnesses, for they give an unreal picture of the Christian life.
 
I remember, as a young Christian, struggling to live a life that was pleasing to God, hearing many such testimonies from other Christians. Not one of them told me, either from the pulpit or in personal conversation, that they too had fears and unresolved problems and unanswered prayers, or that there were things in the Bible that puzzled them too.
I assumed therefore that such problems and queries were peculiar to me. The result was that all their testimonies only discouraged me; and discouragement in turn, led me further away from the Lord.
 
Then I read in the Bible of how the great Apostle Paul was often perplexed, how he despaired, how some of his prayers were not granted, how some of the sick people he prayed for were not healed, and how he even had fears, and was comforted in his depression by fellow-believers (2 Cor. 4:8; 1:8; 12:8,9; 2 Tim. 4:20; 2 Cor. 7:5,6). Paul’s honesty lifted my spirit and I was encouraged to press on.
 
Paul never wanted others to have a false impression of him (2 Cor. 12:6). And so, he told them in plain words that he was a human being – not an angel. He lived in victory over all known sin, but he was still a human being who could make mistakes and in whom the flesh was still not eradicated.
Paul’s aim was always to help others, not to impress them.Through his honesty about his humanness, he became an instrument of encouragement to many.
 
It is the desire to impress others which makes many of us unwilling to be honest with them about our struggles and our anxieties. This shows that we are not really interested in helping them to a closer walk with God. We are not concerned that they are discouraged by the unrealistic standards that we have set before them. We seem to be quite content as long as we ourselves are held in high esteem.
 
There is a price to be paid if we are to be channels through which the Holy Spirit encourages others – the price of honesty.
————————————————————
For more information write to:
[email protected]
————————————————————
To read or download previous issues of “WORD FOR THE WEEK” please go to :
http://www.cfcindia.com/web/mainpages/word_for_the_week.php
————————————————————
You have received this mail, either because you have subscribed to it, or have contacted us. In case you want to stop receiving these mails, please  send us a mail with the text ‘UNSUBSCRIBE’ in the subject line. We sincerely regret any inconvenience.
————————————————————
This email may be copied and distributed freely, without any alterations.
————————————————————