2008-08-27

Zac POONEN – Slujire profetica eficienta prin suferinta

CUVÂNT PENTRU SĂPTĂMÂNA 24 August 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
http://www.cfcindia.com
————————————————————   

Tradus în limba română cu acordul fratelui Zac Poonen.
———————————————————————– 


Slujire profetică eficientă prin suferinţă
Zac Poonen


În cartea profetului Osea, găsim că Dumnezeu l-a făcut pe Osea să simtă inima Lui, spunându-i să se căsătorească cu o soţie neloială. Ce metodă dureroasă lui Osea pentru a cunoaşte adevărul. Care este omul care ar dori să se căsătorească cu o femeie despre care ştie încă de la început că îi va fi necredincioasă şi va comite adulter cu alţi bărbaţi? Aceşti profeţi aveau un preţ mare de plătit pentru a fi profeţi. Când soţia îi era necredincioasă, Osea trebuia să o iubească în continuare. La un moment dat, s-a dus şi s-a vândut sclavă altui bărbat. Osea a plătit cu bani pentru a cumpăra-o înapoi. Şi a iubit-o în continuare. Chiar şi după ce a cumpărat-o înapoi, tot comitea adulter. Cu siguranţă i-a fost greu lui Osea să răzbească cu ea. Şi cum trecea prin lupta aceasta, Dumnezeu i-a spus: “Acum poţi înţelege cum îmi iubesc poporul. Du-te şi predică-le.”
Ca urmare, chiar şi când Osea vorbea aspru poporului lui Dumnezeu, întotdeauna era o notă de compasiune în mesajul său despre sfinţenie. Pe ce punea el accentul? Sfinţenie şi dragostea lui Dumnezeu care nu se schimbă niciodată. Aceste două teme au fost sarcina tuturor profeţilor: Sfinţenie în poporul lui Dumnezeu şi dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu pentru poporul Său, chiar şi când erau în adulter spiritual şi rătăciţi. Dorinţa lui Dumnezeu era întotdeauna să-şi aducă poporul înapoi. El îi pedepseşte. Dar apoi vrea să îi aducă înapoi la El.
Ieremia a spus: “După ce pedeapsa se va termina, Dumnezeu vă va aduce înapoi.” Şi Osea a spus acelaşi lucru. Sfinţenia este lucrul pe care îl cere Dumnezeu. Când nu găseşte aceasta în tine, te va disciplina. Dar dragostea Lui este aşa de mare încât îţi va vorbi tandru apoi şi te va aduce înapoi în părtăşie cu El, spunând “Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se sbate inima în Mine, şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!” (Osea 11:8)

Acesta este felul în care slujba profetică adevărată ar trebui să funcţioneze şi în biserică. Un profet adevărat în biserica de acum va avea aceeaşi povară pe care profeţii Vechi-Testamentali o aveau pentru sfinţenie în poporului lui Dumnezeu. Şi el va fi mişcat ca şi ei, prin dragostea neschimbătoare, îndelung răbdătoare şi plină de compasiune a lui Dumnezeu care doreşte în mod continuu să Îşi aducă înapoi oamenii care au alunecat şi să-i aducă la sfinţenie autentică. Trebuie să existe o slujire profetică în fiecare biserică pentru ca aceasta să rămână în viaţă şi să funcţioneze pentru Dumnezeu aşa cum trebuie. Aceasta a fost subiectul de bază a lui Osea. Şi de aceea l-a lăsat Dumnezeu pe Osea să sufere. El i-a spus lui Osea: “Du-te, şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie”(Osea 1:2).
Ce mare preţ de plătit pentru a fi profet! Câţi dintre voi aţi dori să fiţi profeţi? S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ţi ceara în zilele noastre ceea ce i-a cerut lui Osea atunci.
Dar principiul rămâne acelaşi, şi anume că trebuie să ne treacă prin adânci suferinţe pentru ca să ne facă să-i simţim inima.
Citiţi suferinţele prin care a trecut apostolul Pavel – multe pericole, multe bătăi, închisori, bătut cu bote, jefuit, neavând destule haine să-i ţină de cald, neavând de mâncare (2Corinteni 11:23-28).
Scopul tuturor acestora era să-l facă pe Pavel să stea aproape de inima lui Dumnezeu şi astfel să asculte de bătaia inimii lui Dumnezeu şi să simtă ceea ce Dumnezeu a simţit. Când trecem prin încercări, ajungem foarte aproape de inima lui Dumnezeu. Auzim bătaia inimii Sale şi o simţim atunci când vorbim poporului Său.

Este o mare diferenţă între un asemenea predicator şi un om care doar şi-a acumulat multe cunoştinţe prin citirea cărţilor şi ascultarea predicilor.
Vrei să-l slujeşti pe Dumnezeu?
Vrei să predici aşa cum Dumnzezeu vrea ca tu să predici?
Atunci cere-i lui Dumnezeu să te ajute să simţi bătaia inima Lui. Aceasta nu va veni doar prin studierea Bibliei într-o sală de clasă. Va veni trecând prin încercări. Nu va veni doar participând la întâlniri sau citind cărţi creştine bune – chiar dacă toate acestea sunt bune. Cu toţii avem o mare poftă să cunoaştem, şi poate ne gândim: “Dacă aş avea mai multe cunoştinţe biblice I-aş putea sluji lui Dumnezeu.” Poate te uiţi la vreun slujitor al lui Dumnezeu de azi şi zici: “Vreau să-l slujesc pe Dumnezeu ca şi el.” Da, poţi face aceasta. Dar doar dacă îi permiţi lui Dumnezeu să te zdrobească prin suferinţe adânci despre care alţii s-ar putea să nu afle niciodată. Fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu a trecut prin încercări grele despre care nu ştiu alţii, şi în marea parte a timpului nici nu le va spune celorlalţi prin câte a trecut.

Osea ne învaţă că singura cale efectivă de a sluji este trecând prin suferinţe adânci în viaţa personală.
Dumnezeu face aceasta prin metode diferite pentru persoane diferite. Nu are o programă standard pentru toţi oamenii. El L-a învăţat pe Osea printr-o soţie dificilă, dar L-a învăţat pe Ieremia fără o soţie, punându-l în puţuri adânci. Şi pe Pavel l-a învăţat fără o soţie. Deci procedura nu este aceeaşi pentru toţi oamenii, dar principiul rămâne acelaşi: trebuie să suferi dacă doreşti să ai o slujbă din partea lui Dumnezeu. Pavel a spus: “ne mângîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2Corinteni 1:4). Fără astfel de experienţe, nu vom transmite decât cunoştinţe moarte oamenilor.
Trecând prin această experienţă a suferinţelor, Osea a început să predice (de la capitolul 4 înainte). El a folosit câteva cuvinte dure în mesajul său, dar ele proveneau din suferinţele prin care a trecut. Suferinţele nu ne fac moi şi laşi. Nu. Noi avem compasiune pentru poporul lui Dumnezeu, dar suntem fermi cu ei.

În Osea 6:5, Dumnezeu descrie slujirea profetică autentică: “De aceea îi voi biciui prin prooroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii Mele, şi judecăţile Mele vor străluci ca lumina!” Nu este o slujbă uşoară să biciuiască sau să ucidă prin cuvinte. Dar aduceţi-vă aminte că şi Osea a fost făcut bucăţi prin lucrarea lui Dumnezeu cu el din viaţa de căsnicie. Dintr-o asemenea şcoală de suferinţă vorbea Osea. Dacă nu ar fi suferit Osea atât de mult în viaţa privată, ar fi vorbit aceste cuvinte aspru. Nu încercaţi să imitaţi cuvintele lui Osea dacă Dumnezeu nu te-a trecut prin adânca vale a suferinţei.
E palpitant să te comporţi ca un profet de la pupitru. Poţi primi onoare pentru aceasta; dar dacă încerci să imiţi un profet fără ca Dumnezeu să te conducă prin suferinţele pe care le-au trecut şi profeţii adevăraţi, vei fi un profet fals.
Prima dată cere-i lui Dumnezeu să te treacă prin experienţele adânci prin care poţi ajunge să îl cunoşti – experienţa încercărilor, a suferinţei şi a durerii. După aceea Dumnezeu te va folosi ca să fii gura Lui pentru mulţi oameni. Umblă cu Dumnezeu în secret. Smereşte-te sub orice lucru pe care-l trimite Dumnezeu în viaţa ta.

————————————————————
Mai jos este textul original în limba engleză. Dacă aţi găsit greşeli ortografice sau corectări vă rog să le trimiteţi la [email protected]
————————————————————   

WORD FOR THE WEEK  24 August 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India http://www.cfcindia.com
————————————————————  
                      

       Effective Prophetic Ministry Through Suffering
                              Zac Poonen
 

 
In the Book of Hosea, we find that God made Hosea feel His heart  by making him marry an unfaithful wife. That was a painful way for Hosea to learn the truth. Which man would be willing to marry a girl who he knows, from the outset, will be unfaithful to him and will commit adultery with other men? It was a heavy price that these prophets had to pay in order to be prophets. When Hosea’s wife was unfaithful to him, he was told to keep on loving her. At one point she even went and sold herself as a slave to another man. Hosea then paid money to buy her back. And he still kept on loving her. But even after he bought her back, she still kept on committing adultery. Hosea must have found it very difficult to bear with her. As he went through this struggle, God told him, “Now you can understand how I love my people. Now go and preach to them.” 
As a result, even when Hosea spoke sternly to God’s people, there was a note of compassion in his message of holiness. What did he emphasise? Holiness and God’s unchanging love. These two themes were the burden of all the prophets: Holiness in God’s people and God’s unchanging love for His people even when they are in spiritual adultery and gone astray. God’s desire was always to bring His people back. He disciplines them. But then He wants to bring them back to Him after the discipline is over.
Jeremiah said, “After the discipline is over, God will bring you back.” Hosea said the same thing. Holiness is what God demands. When He doesn’t find that in you, He will discipline you. But His love is so great that He will then speak tenderly to you and bring you back into fellowship with Him, saying, “How can I give you up? How can I let you go?
How can I forsake you?  My heart cries out within me.
How I long to help you!” (Hosea 11:8-Living)
 
This is how true prophetic ministry should function in the church too. A true prophet in the church today will have the same burden that the Old Testament prophets had for holiness among God’s people. And He will be moved as they were, by God’s unchanging, longsuffering, compassionate love, that perpetually desires to bring His backslidden people back to Him and to genuine holiness. There should be a prophetic ministry in every church, if it is to be kept alive and functioning for God as it should.  That was Hosea’s basic theme. And so God allowed Hosea to suffer.
God told Hosea, “Go and marry a prostitute. Some of her children will be born to you from other men.” (Hosea 1:2).
What a price to pay to be a prophet! How many would want to be prophets? God may not require you to do today what Hosea did.
But the principle remains the same that He has to take us through deep suffering in order to get us to feel His heart.
Read the suffering that the apostle Paul went through – many dangers, many beatings, imprisonments, being beaten with rods, robbed, not having enough clothes to keep himself warm, not enough food to eat (2 Cor.11:23-28).
The purpose of all that was to make Paul live close to God’s heart so that he could listen to God’s heartbeat and feel as God felt, When we go through trials, we come very close to God’s heart. We hear His heartbeat and we feel that, as we speak to His people.
 
There is a lot of difference between such a preacher and a man who has just acquired a lot of knowledge by reading books and by listening to sermons. Do you want to serve God?
Do you want to preach the way God wants you to preach?
Then ask God to help you to feel His heartbeat. That will not come by just studying the Bible in a classroom. It will come by going through trials. It will not come merely by attending meetings or reading good Christian books – even though all that is good. We all have a great lust for knowledge and we may think, “If only I can get more Bible- knowledge I can serve the Lord.” You may look at some servant of God today and say, “I want to serve the Lord like he does.” Yes, you can do that. But only if you allow God to crush you by taking you through deep sufferings that others may never know about. Every true servant of God has gone through hard trials that others know nothing about, and most of the time he won’t even tell others what he has gone through.
 
Hosea teaches us that the only way to effectively minister is by going through deep suffering in one’s personal life.
God does this by different methods for different people. He does not have a standard syllabus for all of God’s children.
He taught Hosea through a difficult wife. but He taught Jeremiah without a wife, by putting him in deep pits. And He taught Paul without a wife too. So the procedure is not the same for everyone. But the principle remains the same: You have to suffer if you want to have a ministry from God. Paul said, “I have gone through many trials – and the strength I received from God in that suffering is what I can now pass on to other people” (2 Cor.1:4).Without such experiences, we will only pass on dead knowledge to people.
 
From his experience of suffering, Hosea began to preach (Chapter 4 onwards). He used some very strong words in his message.
But the background for all these strong words came from the sufferings he had been through. Our sufferings don’t make us soft. No. We have compassion for God’s people, but we will be firm with them.
 
In Hosea 6:5, God describes true prophetic ministry: “I sent my prophets to cut you to pieces. I have slaughtered you with my words, threatening you with death.”  It’s not an easy ministry to cut people to pieces. But remember that Hosea himself had been cut to pieces by God’s dealings with Him in his married life. And it was from such a school of suffering that Hosea spoke.   If Hosea had not had all that suffering in his private life, he would have spoken these words in a harsh way. Don’t try to imitate Hosea’s words if God hasn’t taken you through the deep valley of suffering.
It is very exciting to act like a prophet in the pulpit.
You can get honour for that. But if you try to imitate a prophet without God leading you into the sufferings that the true prophets underwent, you will be a false prophet.
First of all, ask God to take you through deep experiences whereby you get to know Him – experiences of trials, sufferings and pain. Then God will make you His mouthpiece to many people. Walk with God in secret. Humble yourself under whatever God sends in your life.
————————————————————
For more information write to: [email protected]
————————————————————
To read or download previous issues of “WORD FOR THE WEEK” please go to :
http://www.cfcindia.com/web/mainpages/word_for_the_week.php
————————————————————
You have received this mail, either because you have subscribed to it, or have contacted us. In case you want to stop receiving these mails, please  send us a mail with the text ‘UNSUBSCRIBE’ in the subject line. We sincerely regret any inconvenience.
————————————————————
This email may be copied and distributed freely, without any alterations.
————————————————————