2008-08-13

Zac POONEN – Deplin incredintati in adevaratul har al lui Dumnezeu

CUVÂNT PENTRU SĂPTĂMÂNA 3 August 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
http://www.cfcindia.com
————————————————————   

Traducere în limba română.
———————————————————————– 

 

Deplin încredinţaţi în adevăratul har al lui Dumnezeu
Zac Poonen


“…adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta, de care v-aţi alipit.”(1 Petru 5:12). Aici, la sfârşitul primei sale scrisori, Petru spune că ceea ce a scris în epistolă este concentrat în jurul adevăratului har al lui Dumnezeu. În aceste zile, în care un har fals este predicat aşa de mult, este bine să ne întoarcem la 1 Petru pentru a vedea ceea ce înseamnă realmente ADEVĂRATUL har al lui Dumnezeu şi să stăm deplin încredinţaţi în el. (n.trad. sau din versetul din limba româna, să ne alipim de el). Înşusi faptul că Petru foloseşte expresia “ADEVĂRATUL” har al lui Dumnezeu în primul secol ne indică nouă că până şi în acele zile se proclama un har contracăcut de agenţii lui Satan, care “schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru” (Iuda 1:4). Chiar de la început, Petru ne spune că toţi credincioşii sunt “aleşi ( … ) după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos” şi pentru acest fel de credincioşi el se roagă ca “Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” (1 Petru 1:1-2).

Dumnezeu ne-a ales pentru a ne sfinţi şi pentru a ne conduce să ascultăm de Domnul Isus Hristos. Acesta este lucrul înspre care este menit adevăratul har al lui Dumnezeu să ne conducă; şi de aceea Petru se roagă ca aceia care doresc aceasta în vieţile lor să experimenteze din plin (sau : înmulţit) harul lui Dumnezeu. După aceasta, Petru ne spune că “Proorocii, care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.”(1 Petru 1:10). Harul pe care îl trăim sub noul legământ nu a fost experintat de nimeni în vremurile vechiului legământ. Chiar şi profeţii puteau doar profeţi despre acest har ca şi ceva care va veni în viitor. Ei însuşi nu au putut să-l experimenteze. Petru îi îndeamnă apoi pe toţi credincioşii: “încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:13). Când Cristos se va întoarce în slavă, noi vot trăi un har special care ne va transforma, făcându-ne în totalitate ca şi El. De la începutul vieţii noastre creştine şi până în ultima clipă, lucrarea lui Dumnezeu din noi este în totalitate una de har.

Petru vorbeşte de asemenea de primirea harului unei vieţi de căsnicie fericite: “Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre.”. Dumnezeu vrea cuplurile căsătorite să trăiască împreună în pace şi armonie. Casas lor trebuie să fie o insulă a păcii în o lume răvăşită de războaie. Şi pentru aceasta este nevoie de har din abundenţă.

Petru continuă scriindu-ne despre daruri spirituale: “Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” Fiecare dar spiritual trebuie folosit doar pentru a SLUJI celorlalţi, făcându-le parte de harul adevărat al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu are multe feţe; de aceea Dumnezeu a ales oameni cu trecuturi diferite şi cu persoanlităţi şi temperamente diferite şi i-a pus pe toţi în trupul lui Hristos pentru ca fiecare să reflecte un aspect unic al harului lui Dumnezeu prin vaţa lui sau ei de slujire.

“Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci ” (1 Petru 5:5). Aici ne vorbeşte Petru despre cât de important este să învăţăm supunerea fată de autoritatea spirituală încă din primele zile. Dacă un tânăr este mântuit la vârsta de 20 de ani, scopul lui Dumnezeu este, de regulă, ca el să aibă o slujire efectivă cam pe la vârsta de 35 de ani. Dar pentru ca aceasta să se împlinească, el trebuie să înveţe lecţiile esenţiale ale frângerii şi umilinţei până ajunge la 35 de ani.
Aceste lecţii se pot învăţa doar supunându-ne autorităţii spirituale. Doar în acest fel va putea primi har ca să exercite mai târziu autoritate spirituală în casa lui şi în biserică. Tinerii care nu se supun autorităţii spirituale ajung invariabil să piardă slujba pe care Dumnezeu a dorit-o pentru ei. Aceasta nu înseamnă că nu mai trebuie să ne smerim odată ce îmbătrânim!! Supunerea faţă de prezbiteri trebuie învăţată din tinereţe, iar urmându-l pe Isus pe calea umilinţei este un lucru pe care trebuie să-l facem până în ziua morţii. Acesta este singura cale pentru a primi har până în ultimul moment al vieţii noastre.

În continuare este textul original în limba engleză.
————————————————————   

WORD FOR THE WEEK  3 August 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
http://www.cfcindia.com
————————————————————   
 

Standing Firm in the True Grace of God
 

 

Zac Poonen
 


“This is the true grace of God. Stand firm in it” (1 Pet.5:12).  Here at the end of Peter’s first letter, he says that what he has written in his letter is all about the true grace of God. In these days when false grace is being preached so much, it is good to go back to 1 Peter to see what the TRUE grace of God really is, and to stand firm in it.  The fact that Peter uses the expression “the TRUE grace of God” in the first century itself indicates that even in those days a counterfeit grace was being proclaimed by the agents of Satan, who had “turned the grace of God into licentiousness (licence to sin) (Jude 4).  Right at the outset, Peter tells us that all believers are “chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, that they may obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood” and for such believers, he prays that God’s “grace and peace may be theirs in fullest measure” (1 Pet.1:2).

God chose us in order to sanctify us (make us holy) and to lead us to obey the Lord Jesus Christ. This is what the true grace of God is meant to lead us into; and so Peter prays that those who desire this in their lives may experience God’s grace in fullest measure. Peter then says that “as to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful search and inquiry” (1 Pet.1:10). The grace that we experience under the new covenant was not experienced by anyone in old covenant times. Even the prophets could only prophesy about this grace as something that would come in the future. They could not experience it themselves.  Peter then urges all believers to “fix their hope completely on the grace that is to be brought to them at the revelation of Jesus Christ.” (1 Pet.1:13).  When Christ returns in glory, we will experience a special grace that will transform us totally into His likeness. From the beginning of our Christian life to the very end, God’s work in us is entirely one of grace.

Peter also speaks of receiving grace for a happy married life: “
You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.” (1 Pet.3:7).  
God wants Christian married couples to live together in peace and harmony. Their home must be an island of peace in a strife-torn world. And for this, abundant grace is required.

Peter then goes on to speak of spiritual gifts: “As each one has received a special gift, employ it in serving one another, as good stewards of the manifold grace of God.” (1 Pet.4:10) Every spiritual gift is to be used only to SERVE others, as a means of dispensing the true grace of God to them.
The grace of God is many-sided. Therefore God has chosen people from different backgrounds and with different personalities and temperaments and placed them all together in Christ’s Body so that each of them can display some unique aspect of God’s grace through his/her life and ministry.

“You younger men, likewise, be subject to your elders; and all of you, clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.” (1 Pet.5:5).  Here Peter speaks about the importance of learning submission to spiritual authority in our younger days itself.  If a young man is saved by the age of 20, it is usually God’s purpose that he should have an effective ministry by the time he is 35 years old. But for this to be fulfilled, that man should learn the all- important lessons of brokenness and humility by the time he is 35.
And those lessons can be learnt only as he submits to spiritual authority. Only thus can He receive grace to exercise spiritual authority later in his home and in the church. Young people who do not submit to spiritual authority invariably end up losing the ministry God had in mind for them.  This does not mean that we don’t have to humble ourselves once we are older!! Subjection to elders must be learnt when we are young. But following Jesus along the way of humility is something that we have to keep on doing until our dying day. That is the only way to keep on receiving grace until the very end of our lives.
————————————————————
For more information write to: [email protected]
————————————————————
To read or download previous issues of “WORD FOR THE WEEK” please go to :
http://www.cfcindia.com/web/mainpages/word_for_the_week.php
————————————————————
You have received this mail, either because you have subscribed to it, or have contacted us. In case you want to stop receiving these mails, please  send us a mail with the text ‘UNSUBSCRIBE’ in the subject line. We sincerely regret any inconvenience.
————————————————————
This email may be copied and distributed freely, without any alterations.
————————————————————