2008-07-30

Zac POONEN – Trasaturile unui adevarat slujitor al lui Dumnezeu

———————————————————————–
CUVÂNT PENTRU SĂPTĂMANA 27 Iulie 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
———————————————————————–
Traducere în limba română.
———————————————————————– 
 
 
Trăsăturile unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu
Zac Poonen
 
„Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc…” (Isaia 42:1). Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu este omul care este sprijinit de Dumnezeu, nu de bani sau de o organizaţie sau orice agenţie umană. Domnul este cel care ar trebui să ne sprijine în orice moment; oamenii pot să ne dea daruri,dar noi nu trebuie să depindem niciodată de oameni sau de bani. Cuvântul „a (ne) sprijini” se referă la lucrurile sau persoanele de care depindem. Noi trebuie să depindem numai de Domnul. Acel moment în care ajungem să fim total neajutoraţi este momentul în care Dumnezeu îşi pune Duhul Său peste noi.
 
Isaia 42:2,3: „El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe.” Acest pasaj este citat referindu-se la Isus în Matei 12:19-20 unde spune: „(19) El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. (20) Nu va frânge o trestie ruptă”. Aceasta ne arată că Domnul nu va descuraja niciodată pe niciunul care şi-a ruinat viaţa, ci îl va încuraja şi îl va vindeca. Domnul nu va stinge un fitil care aproape se stinge. Dinpotrivă, El îl va aprinde, făcându-l o flacără. Dumnezeu este interesat să ajute credincioşii slabi care au avut eşecuri. El vrea să ajute pe cei descurajaţi şi apăsaţi şi să-i îmbărbăteze. Un adevărat slujitor al Domnului va avea întotdeauna o slujbă asemănătoare de încurajare, îmbărbătând pe cei descurajaţi şi apăsaţi, şi care se simt neajutoraţi şi sătui de viaţă. Să râvnim o asemenea slujbă pentru că oamenii au nevoie de ea pretutindeni.
 
În Isaia 42:5-8 Domnul ne spune: „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire… să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi” Aceasta este o slujbă minunată.
Dar aduceţi-vă aminte acest lucru întotdeauna: „Eu Sunt Domnul, acesta este Numele Meu; şi slava Mea n-o voi da altuia”(v.8). Să nu luăm slava pentru noi în slujba noastră. A lua slava sau rezultatele ca fiind ale noastre este o nelegiuire foarte, foarte serioasă.
Este mai rău decânt să furi bani. Dumnezeu te poate binecuvânta pe tine şi lucrarea ta, şi să te folosească cu putere. Dar El nu Îşi va da slava Lui nimănui. Odată ce-ai început să atingi Gloria lui Dumnezeu, te vei distruge singur, tot aşa cum mulţi slujitori ai Domnului au fost distruşi. Odată ce începi să te promovezi în faţa oamenilor, atrăgând oamenii la tine în loc de a-i chema la Domnul, primind meritele pentru ceea ce Dumnezeu a făcut, te afli pe un teren foarte periculos. În acest fel şi-au pierdut mii de oameni ungerea Domnului asupra vieţilor lor.
 
Isaia 42:19,20: „Cine este orb, dacă nu robul Meu şi surd ca solul Meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu, şi orb ca robul Domnului? (20) Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit”
Acestea sunt versete care ne încurcă, mai ales că se referă în mod clar la Isus (aşa cum vedem din versetul 1). Dar ce inseamnă?
Înseamnă că un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va fi orb si surd faţă de multe lucruri care le vede şi le aude în jurul lui. El vede multe lucruri, dar nu le observă(v.20). El nu caută păcat în alţii. El nu se plimbă ascultând oamenii pentru a-i prinde cu greşeli în vorbire. Fariseii făceau asta – întotdeauna căutând să acuze pe cineva pentru ce a spus – deseori pentru că sunt geloşi din pricina slujbei lui. Nu fiţi ca şi ei. Fiţi surzi şi orbi fată de multe lucruri pe care le auziţi şi vedeţi în jurul vostru. Ai auzit că cineva a minţit acuzându-te de ceva ce nu ai făcut? Dacă ai fi fost surd nu ai fi auzit-o. Atunci fi „surd”! Nu este bine ca un slujitor al Domnului să fie „orb” faţă de femeile atrăgătoare? Ai ochi, dar nu vezi. Eşti „orb”! Ai urechi, dar nu auzi! Pentru că tu nu judeci după lucrurile pe care le-au văzut ochii tăi şi le-au auzit urechile tale. Aşa a trăit Isus şi aşa trebuie să trăim şi noi. (Isaia 11:3).
 
———————————————————————–
Acest mesaj poate fi transmis mai departe gratuit, fără modificări.
Mai jos este textul original în engleză.
———————————————————————–
 
WORD FOR THE WEEK 27 July 2008
Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
————————————————————  
                     
                  Traits of a True Servant of God
                       
                              Zac Poonen
 
“Behold My Servant whom I uphold.” (Isaiah 42:1) A true servant of God is one who is upheld by God, not by money or by an organization or any human agency. The Lord is the One Who should uphold us at all times. Men may give us gifts.
But we must never depend on men or money. The word “uphold”
refers to that which we are dependent on. We must be dependent on the Lord alone. It is when we come to the place of helplessness that God puts His Spirit on us.
 
Isaiah 42:2,3: “He will not cry out or raise His voice in the streets.” This is quoted as referring to Jesus in Matthew 12:18 where it goes on to say, “He will not make His voice heard in the streets. A bruised reed He will not break.” That means that the Lord will never discourage anyone who has made a mess of his life but will encourage him and heal him. The Lord will not put out the wick of a candle that is about to die. On the other hand, He will blow it into a flame. God is interested in helping weak believers who have failed. He is interested in helping those who are discouraged and depressed and to lift their spirits. A true servant of the Lord will always have a similar ministry of encouragement, lifting the spirits of those who are depressed and discouraged and who feel hopeless and are fed up with life. Let us all seek for such a ministry because people need it everywhere.
 
Isaiah 42:5-8: The Lord tells us: “I have called you in righteousness. I have called you to open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon.” This is a great ministry.
But remember one thing always: “The Lord says, ‘I will never give My glory to another.'” (v.8). We must never take any glory to ourselves in our ministry. To take the credit or the glory to ourselves is a very, very serious crime.
It is worse than stealing money. God may bless you and your ministry and use you mightily. But He will never give His glory to anyone. Once you start touching the glory of God you will destroy yourself, like many servants of the Lord have been destroyed. Once you start promoting yourself before people, drawing people to yourself instead of to the Lord, and taking credit for what God did, you are on very dangerous ground. This is how thousands have lost God’s anointing on their lives.
 
Isaiah 42:19,20: “Who is blind but My Servant? Who is deaf like My Messenger? Who is so blind as the One who is at peace with Me totally, so blind as the Servant of the Lord?”
This looks like a puzzling verse, especially since it refers clearly to Jesus (as we can see from verse 1). What does it mean?
It means that a true servant of God will be blind and deaf to many things that he sees and hears around him. He sees many things, but he doesn’t observe them (v.20). He doesn’t go around looking for sin in others. He doesn’t go around listening to people in order to catch them in something they said. The Pharisees were like that – always waiting to catch Jesus in something He said in order to accuse him. Many Christians are unfortunately like that too
– always waiting to accuse someone in something he said – very often because they are jealous of his ministry. Don’t be like them. Be deaf and blind to many things that you hear and see around you. Did you hear that someone made a false accusation against you? If you were deaf you would not have
heard it. Be ” deaf ” then!   Isn’t it good for a servant
of the Lord to be “blind” to attractive women? You have eyes, but you don’t see. You are “blind”! You have ears, but you don’t hear! Because you do not judge by what your eyes see or what your ears hear. This is how Jesus lived and this is how we must live too (Isa.11:3)
————————————————————
For more information write to: [email protected]
————————————————————
To read or download previous issues of “WORD FOR THE WEEK” please go to :
————————————————————
You have received this mail, either because you have subscribed to it, or have contacted us. In case you want to stop receiving these mails, please send us a mail with the text ‘UNSUBSCRIBE’ in the subject line. We sincerely regret any inconvenience.
————————————————————
This email may be copied and distributed freely, without any alterations.
————————————————————